Title Image

Algemene voorwaarden

Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Downwload hier de PDF versie van deze Algemene voorwaarden

 

Naam : WebWinkelVisie
Vestigingsadres : Hamerstraat 10
Vestigingsplaats : 7556 MZ Hengelo
E-mailadres info@webwinkelvisie.nl
Bank : ING: 5327096
Ten Name van : webwinkelvisie
KvK-nummer : 55217869
BTW-identificatienummer : NL118568929B01

 

 1. Definities

1.1 Webwinkelvisie: webdesign. Webwinkelvisie: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Webwinkelvisie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Webwinkel / Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.

Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Webwinkelvisie verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webwinkelvisie.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Webwinkelvisie zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Webwinkelvisie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Webwinkelvisie;

– de aanbetaling van een in de offerte overeengekomen percentage van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Webwinkelvisie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webwinkelvisie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webwinkelvisie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Webwinkelvisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webwinkelvisie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webwinkelvisie kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de Webwinkel / Website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Webwinkelvisie op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webwinkelvisie, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Webwinkelvisie is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Webwinkelvisie van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een Webwinkel / Website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de Webwinkel / Website.

 

 1. Copyright

7.1 Al het door Webwinkelvisie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webwinkelvisie niet worden bewerkt of verwerkt in andere Webwinkel / Websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Webwinkelvisie verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Webwinkelvisie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Webwinkelvisie hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webwinkelvisie gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Webwinkelvisie behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Webwinkelvisie bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webwinkelvisie op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Webwinkelvisie of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webwinkelvisie.

8.2 Webwinkelvisie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde of door webwinkelvisie verzamelde en geplaatste materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd of door webwinkelvisie verzamelde en geplaatste materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webwinkelvisie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webwinkelvisie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webwinkelvisie. Indien de reclame gegrond is zal Webwinkelvisie deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Webwinkelvisie binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Webwinkelvisie naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Webwinkelvisie en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Webwinkelvisie volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient het overeengekomen percentage van het overeengekomen bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Webwinkelvisie de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de Webwinkel / Website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de Webwinkel / Website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Webwinkelvisie kan de Webwinkel / Website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de Webwinkel / Website door Webwinkelvisie niet kan worden  opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de Webwinkel / Website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Webwinkelvisie een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien  dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de Webwinkel / Website door  Webwinkelvisie overgezet op het gewenste hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webwinkelvisie een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Webwinkelvisie bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

 1. Overig

13.1 Webwinkelvisie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webwinkelvisie

13.2 Wanneer Webwinkelvisie bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Webwinkelvisie is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Doorgaans zal webwinkelvisie voor hosting, haar websites onderbrengen bij Shockmedia. U kunt deze algemene voorwaarden via de website van shockmedia downloaden of opvragen.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webwinkelvisie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Webwinkelvisie is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Webwinkelvisie zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde Webwinkel / Website.

 

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst isa uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

BEL ME NU
+
Bel mij!